Rennslalom vom PSV und MSC (Dölln 3000)

2 Läufe zum DMSB-Slalomcup (Level 3)